Общи условия за ползванеОбщи условия за ползване на интернет сайта Prommo.BG

І. Общи положения

1). Настоящите общи условия са приложими касателно договор за предоставяне от „ПРОММО МЕДИЯ БГ“ ЕООД, ЕИК BG203087329 (наричано "Компанията") на собствения си интернет сайт Prommo.BG за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Prommo.BG, собственост на Компанията.

2). Страни по настоящия договор са Компанията от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Prommo.BG, от друга.

3). Потребителят декларира, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко негово действие, след като интернет сайтът Prommo.BG е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.Общите условия представляват задължително съдържание на  договорите, по които страна е Компанията и всяко друго лице-потребител, относно  визираните в тях права и задължения на страните.

ІІ. Тълкуване на някои термини

Потребителите декларират/в писмена или електронна  форма/, че са запознати и съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт или уебсайт – съвкупност от интернет страници и други файлове, свързани помежду си, които реализират конкретен  визуализиран процес  в киберпространството  и преследват определена цел, като интернет сайтът се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес Prommo.BG;

Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва за собствени нужди дадени стоки или услуги, предлагани на интернет страницата Prommo.BG;

Потребителско име – уникална комбинация от букви, цифри и символи(заедно и поотделно), чрез която потребителят се индивидуализира в уебсайта;

Парола – уникална комбинация от букви, цифри и символи(заедно и поотделно), гарантираща на потребителя достъп до неговия индивидуален потребителски профил;

Потребителски профил – представяне на набор от (лично) предоставени лични данни и информация, свързани с конкретен потребител, съхранявани и обработвани от Prommo.BG за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни.

Публичен потребителски профил – част от потребителския профил, видима за всеки един посетител на уебсайта Prommo.BG. Публичният потребителски профил може да съдържа, но не се ограничава до име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, информация за извършени покупки, както и всякаква друга информация за дейността на потребителя на интернет сайта Prommo.BG, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Браузър - компютърна програма, която се използва за осъществяване на достъп  на потребителите до ресурсите на интернет пространството;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление/по  Глава 9 „А“ : от чл.319А до 319 Е от НК ,респ.чл.212 а от НК/ или административно нарушение по българското законодателство.

Ваучер - виртуален документ с уникален номер и баркод с таен код, издаван от Компанията на клиентите-потребители, в потвърждение  на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите последните са сключили с конкретен търговец – потребител на сайта Prommo.BG, чрез уебсайта Prommo.BG и разположената там електронна форма за оферта, конкретен договор за продажба от дистанция на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока  /респ./  услуга.

Специфични  условия – характерни за  отделен профил  търговска дейност (напр. Общи условия за групово пазаруване, Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и др.).

ІІІ. Предмет на договора

1). Компанията предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на колективното пазаруване чрез интернет сайта си Prommo.BG при условията на договор за продажби от дистанция  по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като  реализира  пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от  дистанция, чрез който потребителят закупува стоки/услуги,  посредством  интернет-платформата, предоставена от Компанията, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно  волеизявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от  дистанция, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). Компанията  не носи отговорност за вреди (damnum emergens) и пропуснати ползи (lucrum cessans) в следните случаи:

- За вреди (респ.пропуснати ползи), причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Компанията, или трети лица, подизпълнители в сайта Prommo.BG;

- За евентуални недостатъци (непълно,неточно и некачествено изпълнение) и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките (респ. услугите), закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Компанията;

- За всички вреди (пропуснати ползи), причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки или банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди (пропуснати ползи), причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Компанията при и по повод дейността им във връзка със сайта Prommo.BG);

- Ако потребителят забрави своя акаунт логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите (пропуснатите ползи), настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Prommo.BG, независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да го използва  в рамките на информационната система на Компанията. Когато потребителят промени потребителското си име, Компанията не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.Потребителят носи отговорност за съдържанието на промяната предвид изискванията за ексклузивитет(изключителност) на наименованието.

5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите  чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Компанията за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Компанията и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Компанията: посредством поддържаната от него информационна платформа Prommo.BG, да води преговори и/или да сключва, както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово пълно или частично плащане.

6). Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Компанията.

7). Регистрирайки се в уебсайта на Компанията, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на Компанията всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

ІV. Защита на лични данни

1). Компанията е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни с идентификационен номер 431579 и като такъв полага дължимата грижа за информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Компанията обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Компанията има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). Компанията събира и използва информацията за потребителите за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са лимитативно изброени и не пораждат задължения за Компанията.

5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки и/или услуги, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово пълно или частично плащане.

6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в уебсайта Prommo.BG, социалната мрежа Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Компанията за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в сайта Prommo.BG (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари и/или оценки) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от Компанията за целите на директния маркетинг.

7). При посещаване на уебсайта Prommo.BG чрез мобилно устройство, потребителят-купувач се съгласява и дава разрешение на Компанията да събира данни за неговото текущо местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на потребителя-купувач за находящите се в близост до него обекти, предлагащи оферти в сайта Prommo.BG.

8). Компанията се задължава да спазва търговска тайна и да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана „ех officio“ (служебно) от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други, посочени в закона случаи.

9). С регистрацията си в уебсайта Prommo.BG, потребителят разрешава в потребителските му профили в Prommo.BG, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Компанията или от офериращите в сайта търговци, както и Компанията да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил ваучер за услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Prommo.BG

1). Зареждайки заглавната интернет страницата Prommo.BG, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувани оферти, които в повечето случаи се отнасят до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колективното пазаруване. На видно място на заглавната страница потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). Ако потребителят  желае да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане. Ако потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия, предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. Ако задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. Компанията в качеството си на собственик на електронната платформа,  чрез  която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я превежда по посочена от него банкова сметка. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

4). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко-продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко-продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.

5). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово пълно или частично услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

6). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс, предоставен от Компанията, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани в съответната оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него сума.

7). Преводи на парични суми от Компанията към потребители на сайта Prommo.BG се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.

VІ. Конфиденциалност на комуникацията

1). Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от Компанията за изпращане на съобщения за маркетинг и реклама на негови продукти и/или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайта Prommo.BG правоотношения. Компанията предоставя възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения в съответствие със Закона за електронната търговия.

VIІ. Авторски права

1). Компанията зачита правата на интелектуална собственост и очаква своите потребители да правят същото. Компанията може, при наличие на предпоставки в тази насока и по свое усмотрение, да забрани на свой потребител публикуването на информация, съдържаща права на чужда интелектуална собственост, като, както е посочено по-горе, не носи отговорност за чуждо неправомерно поведение. Наличната на сайта Prommo.BG информация, която не е публикувана от неговите потребители, се обозначава с авторството на съответното лице, с което се цели защита на правата и популяризация на творчеството на правоимащия субект.

Ако смятате, че материали, публикувани на нашия сайт, нарушават нечии права на интелектуална собственост, ние Ви молим да се свържете с нас чрез посочените в секция „Контакти” на началната ни страница начини и разясните Вашите притеснения или възражения, с цел предприемане на необходимите мерки.

VІII. Допълнителни условия

1). Настоящите Общи условия включват и следните документи:

- Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

2). Всички специални условия представляват неразделна част от настоящите Общи условия.

3). Компанията си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

4). Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително пълно или частично цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

5). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

6). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7). Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Компанията. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Последна актуализация на документа: 13.10.2017 г.